Privacyverklaring

CC De Adelberg respecteert jouw privacy. Jouw naam- en adresgegevens worden enkel en alleen gebruikt om je te informeren over het programma van CC De Adelberg. In geen enkel geval worden deze doorgegeven aan derden. Onze volledige privacyverklaring kan je nalezen op de website. 

 Op 25 mei 2018 wordt de nieuwe privacywetgeving in Europa (GDPR-wetgeving) van kracht. CC De Adelberg is begaan met je privacy en hecht veel belang aan de bescherming van je persoonsgegevens. We willen daarom heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe we met deze persoonsgegevens omgaan. 

CC De Adelberg is begaan met je privacy en hecht veel belang aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe we met deze persoonsgegevens omgaan. CC De Adelberg houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR), nieuwe Europese richtlijn omtrent gegevensbescherming die op 25 mei 2018 in werking treedt. 


Dit brengt met zich mee dat wij in iedere geval: 
 
Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring. 

Verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 

Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens. 

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben ondernomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is. 

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen. 

Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren. 

CC De Adelberg is verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via : 
 
CC De Adelberg 
Adelbergpark 1, 3920 Lommel  
0032 (0)11 399 699
info@ccdeadelberg.be 

Waarom verwerken wij je persoonsgegevens? 

Wij verwerken je persoonsgegevens voor volgende doeleinden: 

 1. Gebruik van onze diensten en deelname aan onze activiteiten.

Wanneer je je aanmeldt om tickets te kopen, vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van onze ticketing- en websiteprovider of hun toeleverancier. 

We kunnen volgende gegevens van je vragen, opslaan en verwerken: 

Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer en emailadres en  

Persoonlijke kenmerken: geslacht en geboortedatum 

Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten te kunnen verstrekken. Een ticket voor een voorstelling is persoonlijk en je gegevens zijn nodig voor: 

Het afleveren van tickets 

Toegangscontrole 

Bepaling van tarieven 

Servicemailing voor en/of na je bezoek 

Contactname in geval van programmawijziging of annulering

 2. Communicatie, direct marketing, nieuwsbrieven, thematische mailings en uitnodigingen

Wanneer je email of post naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren.  

Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens om de publicatie beter af te stemmen op je mogelijke interesses en behoeften. Occasioneel versturen wij email of direct mailings met een aanbod van voorstellingen die direct aansluiten bij een recent bezoek van onze klanten.  

Het is voor ons een bestaansbelang je op de hoogte te houden van het programma. Vandaar dat wij gegevens gebruiken om nieuwe activiteiten aan te kondigen via direct mailing, nieuwsbrieven, sociale media en verzending van drukwerk met de post. 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. 

Derden  

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. 

Wij maken gebruiken van een derde partij voor: 

Verzorgen van de internetomgeving (webhosting) 

Het verzorgen en verspreiden van brochures, folders en uitnodigingen 

Ticketverkoop (TicketMatic) 

Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. 

In geval van samenwerkingen met andere partners kan CC De Adelberg occasioneel persoonsgegevens delen, teneinde haar diensten te kunnen verstrekken. Dit kan gaan om gedeelde ticketverkoop, administratieve afhandelingen of gezamenlijke communicatie rond een voorstelling of andere activiteit. 

Verder geven wij de door je verstrekte gegevens niet door aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 

Bewaartermijn 
 
CC De Adelberg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bij. 

Je rechten omtrent je gegevens 

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben. Je hebt ook de mogelijkheid om nooit meer gecontacteerd te worden. Weet wel dat je in dat geval ook geen servicemails of andere e-mails meer ontvangt. Potentiële programmawijzigingen of andere nuttige informatie kunnen je hierdoor ontgaan. Als je je gegevens en orderhistoriek volledig wil wissen, kan je hiervoor ook contact met ons opnemen. In dat geval verwijderen wij je naam, emailadres en orderhistoriek uit onze systemen.
 

 Beperking van aansprakelijkheid 
 
Alle op onze website weergegeven informatie is vatbaar voor wijzigingen in de loop van het seizoen. Alle informatie m.b.t. de voorstellingen is gebaseerd op de gegevens zoals verstrekt door producenten en gezelschappen. Wijzigingen en typfouten voorbehouden. 

Foto's en video's publiek en artiesten

CC De Adelberg wil u er attent op maken dat er foto’s gemaakt kunnen worden tijdens voorstellingen en andere activiteiten. Deze foto’s kunnen gebruikt worden voor de mediakanalen (website, nieuwsbrief, sociale media) van CC De Adelberg en Stad Lommel. Voor opmerkingen en info mail naar info@ccdeadelberg.be. Wenst u geen foto's van u of uw gezelschap, gelieve dit dan voor aanvang van een activiteit mee te delen aan onze medewerkers van het onthaal.

Klachten  

Mocht je klachten hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. 

Je hebt altijd recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Wijzigingen privacy statement 
 
CC De Adelberg kan haar privacy statement wijzigen. Over de wijzigingen zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 24 mei 2018.